OPŠTI USLOVI PUTOVANJA____________

    

1. PRIJAVE I UPLATE:

Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama organizatora putovanja (u daljem tekstu: organizator) i drugim ovlascenim agencijama (u daljem tekstu: posrednik). Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznaci svojstvo posrednika odgovara za izvrsenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrdjena zakljucenjem pisanog ugovora -potvrde o putovanju (u daljem tekstu:ugovor).

Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 40% od cene aranžmana, a ostatak ugovorene cene, 15 dana pre pocetka putovanja, ako programom putovanja nije drugaciji odredjeno.

Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao.

2. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA:

Pravo i obaveza organizatora je da:

 • da putniku izda ugovor o putovanju,
 • da putniku ucini dostupnim program putovanja i opšte uslove putovanja,
 • da putniku ponudi osiguranje koji se sastoji od:zdravstvenog osiguranja putnika za vreme boravka u inostranstvu, osiguranja prtljaga, osiguranja od posledica nesretnog slucaja i osiguranja od otkaza putovanja.
 • da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim obicajima u ovoj oblasti,
 • da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili delimicnog neizvršenja usluga obuhvacenih programom putovanja.

3. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA:

Pravo i dužnost putnika je da:

 • se detaljno upozna sa program putovanja, opštim uslovima putovanja i uslovima osiguranja, što prilikom zakljucenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za cije potrebe zakljucuje ugovor) potvrdjuje prihvatanjem klauzule u potvrdi “Upoznat sam s programom i opstim uslovima putovanja i u celosti ih prihvatam. Potvrdujem da mi je ponudeno putno osiguranje.”,
 • uplati ugovorenu cenu pod uslovima i na nacin predvidjen programom putovanja,
 • organizatoru blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebne za organizovanje putovanja,
 • garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove odredjene propisima naše zemlje, tranzitne i odredišne zemlje (granicni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
 • isplati naknadu koju pricini organizatoru ili trecim licima kršenjem zakonskih i drgih propisa i ovih uslova,
 • odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ipunjava uslove predvidjene za odredjeno putovanje) i oganizatoru naknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamenom.

4. CENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA:

Cene su iskazane u stranoj valuti a obracun uplata vrsi se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate, ako u programu putovanja drugacije nije predvidjeno.

Cene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora -reklamacije.

Organizator može predvideti da usluge koje se iskljucivo koriste u inostranstvu, putnik placa direktno ino – partneru.

Turisticko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje sledece dve usluge: uslugu prevoza, turistickog vodica-pratioca, smestaja, ishrane ili pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je programomom putovanja definisana jedinstvena cena. Ukoliko je to navedeno u programu putovanja, turisticko putovanje može sadržavati i aerodromske takse, kao i troškove strucnog i lokalnog vodica i dr.

Cena aranžmana (ako nesto drugo nije ugovoreno) ne obuhvata:

 • fakultativne izlete,
 • troškove pribavljanja i izdavanja viza,
 • ulaznice za objekte koji se posecuju,
 • osiguranje, koje se ugovara posebno,
 • dodatne usluge: room servis, koriscenje sobnog bara, klima uredjaja, sportske, lekarske, telefonske i sl. usluge).

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, dodatni obroci i sl.) putnik posebno placa i dužan ih je naruciti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik zahteva posebnu uslugu za vreme putovanja, istu placa predstavniku ino partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pruzaocu usluga.

Organizator ne moze biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvrsene usluge po zahtevu putnika a koje izvrsi i naplati ino-partner, odnosno neposredni pruzalac usluga a koje nisu bile predvidjene programom putovanja.

5. POVECANJE CENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVECANJA CENE:

Organizator putovanja može zahtevati povecanje ugovorene cene ako je nakon zakljucenja ugovora došlo do promene u kursu razmene: domace valute u odnosu na valutu iskazanu u cenovniku i u svim drugim slucajevima promene kursa u odnosu na objavljene valute u programu putovanja), ili do promene u tarifama prevoznika.

Za povecanje objavljene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika a povecanje cene se moze odnositi samo na deo usluga koji nije vec placen od strane putnika.

Ako povecanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povecanju cene, u kom slucaju ima pravo a povracaj onoga što je platio organizatoru. Ukoliko u naznacenom roku putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Ponudjeni smestajni objekti i prevozna sredstva i dr. u programima organizatora opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanija programa putovanja. Ishrana, konfor i druge usluge kategorisani su po lokalni-nacionalnim propisima od strane domicilnih turistickih uprava, a standardi smeštaja i usluga su razliciti i nisu uporedivi po destinacijama.

7. SMEŠTAJ, TRANSFER I PREVOZ:

Ukoliko putnik nije izricito ugovorio smestaj posebnih odlika, prihvatice bilo koju službeno registrovanu smestajnu jedinicu u smestajnom objektu opisanom u programu putovanja.

Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u odredjenom smeštajnom objektu koja se mogu odnositi na deponovanje novca i drugih dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pica u sobe, poštovanje reda, nemogucnost smeštaja u sobe pre odredjenog vremena, broj osoba u sobi, obavezu napuštanja sobe u odredjeno vreme i sl. Organizator ne moze biti odgovoran za stete nastale zbog nepostovanja propisanih pravila i obicaja. Ako drukcije nije ugovoreno, smestaj putnika u objekat je najranije posle 14,00h na dan pocetka koriscenja usluge a napustanje objekta najkasnije do 09,00h na dan zavrsetka koriscenja usluge.

Analogno navedenom, primenjivce se i vazeci principi i pravila prevoznika prilikom transfera i prevoza putnika.

8. PUTNE ISPRAVE:

Svi uslovi objavljejni u programu putovanja odnose se na drzavljane Srbije i Crne Gore. Organzator nije dužan upoznati putnike – državljane drugih država na uslove koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, vec je obaveza istog da sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važece putne isprave i o roku dostaviti potrebne podatke i dokumneta za dobijanje viza, ukoliko iste pribavlja organizator. U protivnom, smatrace se da je putnik odustao od putovanja.

Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog dokumenta ili ako pogranicne vlasti – imigracione sluzbe ne odobre tranzit, ulazak ili dalji boravak putniku.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz napred navedenih razloga, primenuju se odredbe tacke 10 ovih uslova.

9. ODUSTAJANJE ILI PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:

Organizator, može otkazati putovanje potpuno ili delimicno, u slucaju nastupanja vanrednih okolnosti koje da su postojale u vreme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zakljucuje.

Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika u odredenom prievoznom sredstvu, treba da bude:

 • za putovanje autobusom, 35 putnika
 • za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi, 20 putnika
 • za putovanje na interkontinentalim avio linijama, 15 putnika
 • za putovanje na posebno ugovorenim avi-carter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.

Organizator zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene marsute putovanja, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, bezbedonosna situacija u odredenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge vanredne okolnosti) bez obaveze isplate štete, odnosno placanja bilo kakve naknade putniku

Ugovoreni smještaj može se zameniti samo smeštajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Putnik je duzan prihvatiti promenu smetaja u drugom objektu iste ili vise kategorije u istom mestu. Smestaj u objekte nize kategorije moze se izvrsiti samo uz saglasnost putnika i placanja nanknade putniku srazmerno smanjenoj kategoriji smestajnog objekta.

Organizator ne preuzima odgovornost za promene programa putovanja usled nepredvidenih okolnosti i više sile u toku putovanja.

Ukoliko se putovanje iz opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.

Organizator je ovlašcen otkazati putovanje u slucaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, o cemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predvidenog pocetka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povracaj uplacenih sredstava u celosti najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o cemu je dužan pismeno izvestiti organizatora putovanja. Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnov za obracun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, i to:

 • 10% ako se putovanje otkaže do 30 dana pre pocetka;
 • 20 % ako se putovcanje otkaže 29 do 15 dana,
 • 50 % ako se putovanje otkaže 14 do 8 dana ,
 • 85 % ako se putovanje otkaže 7 do 1 dana i
 • 100 % ako se izvrši na dan ili posle pocetka putovanja.

Promena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smestajnog objekta, sobe ili apartmena smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno ucinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predviditi, otkloniti niti izbeci, i to: bolest ili smrt: putnika, bracnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vežbu putnika i elementarna nepogoda zvanicno proglasena. Za navedene slucajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru.

Organizator putovanja, u slucaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajucu zamenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povracaj uplacenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i ucinjenih troškova (izdavanje vize, polise osiguranja, i dr.).

11. REKLAMACIJE:

Ako su usluge iz programa putovanja nepotpuno izvršene, putnik može zahtevati srazmernu naknadu, ako organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pisani prigovor. Svaki putnik - nosioc ugovora prigovor podnosi pojedinacno, jer organizator nece primiti u postupak grupne prigovore-reklamacije.

Postupak u vezi sa prigovorom:

 • putnik je duzan u mestu boravka istaci prigovor za neodgovarajucu uslugu predstavniku organizatora ili drugom ovlascenom licu neposrednog pruzaoca usluge.Putnik je obavezan saradivati sa predstavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj nameri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mestu ne prihvati ponudeno rešenje koje odgovara uplacenoj usluzi, organizator nece uvažiti naknadni putnikovu reklamaciju,
 • ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom cinjenica da je nastavio koriscenje ponudjenog resenja smatra se da je program putovanja u celosti izvrsen,
 • najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigvora nije otklonjen na licu mesta, putnik ima pravo da ulozi pismeno obrazlozeni prigovor organizatoru uz prilaganje pismene potvrde i eventualnih racuna o placenim dodatnim troskovima. Organizator je duzan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazlozene i dokumentovane prigovore,
 • organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Organizator ce rešavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati predlog organizatora duzan je potpisati potvrdu o isplati naknade sa kluzulom da putnik nema nikakvih daljih potrazivanja po bilo kom osnovu od organizatora.
 • dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odrice posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže YUTA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

Naknada po prigovoru moze dostici samo iznos reklamiranog dela usluge, ne moze obuhvatiti vec iskoriscene usluge, niti dostici iznos celokupne cene programa putovanja.Ovime se iskljucuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora, a koristio je usluge clanice YUTA-e, može se žaliti arbitraži YUTA-e.

U skladu s Pravilnikom o arbitraži, arbitražni postupak se pokrece predlogom putnika ili organizatora, uz obavezu uplate procenjenih troskova arbitraznog postupka od strane oba ucesnika u postupku, a na osnovu resenja predsednika arbitraznog veca.

Odluku Arbitrze YUTA-e je konacna i obavezujuca za organizatora.

12. PRTLJAG:

Prevoz prtljaga do odredjene težine koju odredjuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik placa prema važecim cenama avio-prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag.

Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, ošteceni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unetom u smestajni objekat.

Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pruzaoca usluge smetaja i dr. a prema vazecim medjunarodnim propisima, domacim propisima i vazecim uzansama.

13. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI:

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr propise Srbije i Crne Gore, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slucaju nemogucnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posledice i troškove snosi sam putnik.

14. ZDRAVSTVENI PROPISI:

Putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odredjenih dokumenata, podrazumevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuce potvrde o tome.

15. GUBITAK DOKUMENATA:

Ukoliko za vreme putovanja dodje do gubitka ili kradje putne isprave, troškove izdavanja novih isprava, kao i sve druge trškove snosi sam putnik.

16. OSIGURANJE:

Organizator putovanja duzan je ponuditi putniku mogucnost obezbedjenja polisa zdravstvenog osiguranje tokom boravka u inostranstvu, kao i osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrecnog slucaja, kao i osiguranje od otkaza putovanja.

Paket putnog osiguranja ili pojedih vidova osiguranja objavljeni na web sjtu YUTA : www.yuta.co.yu smatraju se sastavnim delom ponude uz program putovanja za clanice YUTA, ako programom putovanja nije ponudjen neki drugi paket putnog osiguranja putnika.

17. INFORMACIJE:

Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.

18. POPUSTI:

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani od strane hotelijera i drugih neposrednih pruzaoca usluga i iste treba tumaciti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja).

19. INDIVIDUALNA PUTOVANJA »NA UPIT«:

Kod individualnih »rezervacija na upit« organizator naplacuje troškove rezervacije u skladu sa vremenom angazovanja i poštanskim i dr. troškovima (telefon, telefax, e.mail i dr.).

Putnik polaze na ime troskova rezervacije (na upit) depozit koji ne moze biti manji od 15 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Ukoliko rezervacija bude prihvacena od strane putnika, depozit se uracunava u cenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvditi, depozit se u celosti vraca putniku. Ako putnik ne prihvati ponudjenu i potvrdjenu rezervaciju, iznos depozita zadrzava organizator u celosti za pokrice troškova rezervacije.

20. NADLEZNOST SUDA:

U slucaju spora nadležan je sud prema sedištu organizatora putovanja.